NEDENFOR HAR JEG "KLIPPET OG KLISTRET" DE VIGTIGSTE § I DET UDKAST DER ER KOMMET TIL HØRING.

DET BETYDER IKKE, AT MAN MÅ GÅ I GANG - UDKASTET SKAL FØRST VEDTAGES FØR DATOEN GÆLDER OG DER KAN GODT FOREKOMME UDSKYDELSER TIL EN SENERE DATO - ALTSÅ: MAN MÅ IKKE OPTAGE 17 ÅRIGE ENDNU!

 

§ 1. Der kan udstedes kørekort til 17-årige til kategori B (almindelig bil). Stk. 2. Førerret erhvervet under forsøgsordningen er begrænset til Danmark.


§ 2. Udstedelse af kørekort til 17-årige, jf. færdselslovens § 57, stk. 3, sker efter reglerne i denne bekendtgørelse.


§ 3. Færdselslovens regler finder anvendelse for 17-årige førere, medmindre andet er angivet i denne bekendtgørelse.


Erhvervelse af kørekort:


§ 4. Den 17-åriges erhvervelse af kørekort sker efter de samme regler i færdselsloven og kørekortbekendtgørelsen, som gælder for personer, der er fyldt 18 år, jf. dog stk. 2 og 3.


Stk. 2. Køreuddannelsen kan tidligst påbegyndes på datoen for ikrafttrædelse af denne bekendtgørelse, jf. § 16.


Stk. 3. Ansøgning om kørekort skal underskrives af forældremyndighedens indehaver eller indehavere til den, der ansøger om kørekort efter denne bekendtgørelse.


§ 6. Det er en betingelse for benyttelse af førerret erhvervet i henhold til § 4, at kørsel til enhver tid foregår med en ledsager, som opfylder betingelserne i §§ 8-11, jf. dog stk. 2.


§ 7. Den 17-årige fører har pligt til inden kørslens påbegyndelse at oplyse ledsageren om, at denne fungerer som ledsager. Den 17-årige har endvidere pligt til at oplyse ledsageren om de betingelser, der stilles til ledsagere, jf. §§ 8-11.

Ledsagere


§ 8. Ledsageren skal under kørslen opfylde følgende betingelser:


1) være mindst 30 år,


2) have haft førerret til kategori B (almindelig bil) i minimum 10 år,


3) være i besiddelse af gyldigt kørekort til kategori B (almindelig bil), der er udstedt i Danmark, på
Færøerne eller i et EU- eller EØS-land, og


4) må ikke have været frakendt førerretten betinget eller ubetinget i de seneste 10 år.


§ 9. Ledsageren skal under kørslen sidde på forreste passagersæde.


Stk. 2. Ledsageren skal under kørslen have sit kørekort hos sig og skal på forlangende vise det til
politiet.


§ 10. Ledsageren skal på alle tidspunkter under den 17-årige førers kørsel være opmærksom på
omkringværende trafikale forhold og bistå den 17-årige fører med råd og vejledning.


§ 11. Ledsageren skal på alle tidspunkter være i stand til at føre køretøjet i overensstemmelse med
færdselslovens almindelige regler, herunder bestemmelserne om spirituskørsel og kørsel under
påvirkning af bevidsthedspåvirkende stoffer mv. i færdselslovens §§ 53-54, § 55, stk. 1-2, og
bestemmelser fastsat i medfør af § 55, stk. 4, 1. pkt.


§ 12. Politiet kan i forbindelse med standsning af et køretøj i medfør af færdselslovens § 77
kontrollere, om ledsageren opfylder de betingelser, der er angivet i denne bekendtgørelse.
Straf


§ 13. Færdselslovens almindelige sanktionsbestemmelser for førere af motorkøretøjer finder
anvendelse for 17-årige, der har erhvervet kørekort til kategori B (almindelig bil) i henhold til reglerne i
denne bekendtgørelse.

 

Frakendelse af førerretten:


§ 15. Færdselslovens almindelige bestemmelser om frakendelse af førerretten finder anvendelse for
17-årige, der har erhvervet kørekort til kategori B (almindelig bil) i henhold til reglerne i denne
bekendtgørelse, jf. dog stk. 2-5.


Stk. 2. Frakendelsestiden for 17-årige førere, der har erhvervet kørekort til kategori B (almindelig bil)
i henhold til reglerne i denne bekendtgørelse, regnes fra afgørelsestidspunktet, medmindre førerretten
har været inddraget af politiet på et tidligere tidspunkt.


Stk. 3. Har en person under 18 år ikke erhvervet førerret efter denne bekendtgørelse og er den
pågældende under 18 år på det tidspunkt, hvor en ubetinget frakendelse af førerretten vedtages eller
fastslås ved endelig dom, finder færdselslovens § 128,

stk. 4, anvendelse.
Stk. 4. Er en knallertfører, der ubetinget frakendes retten til at føre lille knallert efter færdselslovens
§ 129, stk. 3, under 17 år på gerningstidspunktet, udskydes det tidspunkt, hvor den pågældende kan
erhverve førerret efter denne bekendtgørelse, desuden i 6 måneder. Har føreren på
afgørelsestidspunktet erhvervet førerret, frakendes førerretten til kategori B (almindelig bil) ubetinget i
6 måneder. Bestemmelsen i færdselslovens § 60 a finder herved ikke anvendelse. Under særlige
omstændigheder kan frakendelse af førerretten undlades.

Stk. 5. Frakendes en person over 17 år, der ikke har erhvervet førerret i medfør af denne
bekendtgørelses regler, ubetinget retten til at erhverve førerret ved dom, har anke af dommen ikke
opsættende virkning for dommens bestemmelse om frakendelse, medmindre andet bestemmes af
byretten ved kendelse.
Ikrafttrædelse


§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017. (BEMÆRK DETTE ER ET FORSLAG - IKKE VEDTAGET)

Krekort Xperten, Kreskole i Odense Krekort Xperten, Kreskole i Odense
 
Hunderupvej 74 - 5000 Odense C - Tlf. 72161716