Så fik vi sgu da sommervejr - yes og lige inden strammede politikerne Fædselsloven jf. nedenfor:


Lov nr. 716 af 25. juni 2010 om ændring af færdselsloven (Skærpet indsats mod vanvidskørsel, indførelse af alkolåsordning og udvidet mulighed for udenretlig vedtagelse af førerretsfrakendelse m.v.)

Loven fastsætter for det første de generelle retlige rammer for indførelse af alkolåse i sanktionssystemet vedrø¬rende spirituskørsel. Alkolåsordningen, hvis nærmere indhold vil blive fastsat administrativt, indebærer, at personer, der frakendes førerretten ubetinget som følge af grove tilfælde af spirituskørsel, fremover kun vil kunne generhverve førerretten i de første 2 år efter frakendelsestidens udløb mod at deltage i en (obligatorisk) alkolåsordning i denne periode. I mindre grove tilfælde af spirituskørsel vil den dømte i stedet få en (valgfri) mulighed for at generhverve førerretten 1 år før den oprindelige frakendelsesperiodes udløb på betingelse af, at den pågældende dels lader sig undersøge for et eventuelt behandlingskrævende alkoholmisbrug og i givet fald går i alkoholistbehandling, dels deltager i en alkolåsordning i 2 år.

Formålet med loven er endvidere dels at skærpe fængselsstraffen for særlig hensynsløs kørsel, selvom kørslen ikke har forårsaget personskade, dels at skærpe fængselsstraffen for uagtsomt manddrab og uagtsom betydelig legemsbeskadigelse begået i forbindelse med spirituskørsel, narkokørsel mv. og særlig hensynsløs kørsel i øvrigt.

Samtidig øges adgangen til konfiskation af motordrevne køretøjer, bl.a. således, at der i videre omfang vil skulle ske på obligatorisk grundlag, hvis ejeren af et køretøj flere gange har gjort sig skyldig i forseelser, som hver især begrunder en ubetinget frakendelse af førerretten. Loven indebærer endvidere, at kørsel med meget høje hastigheder fremover i sig selv vil kunne medføre ubetinget frakendelse af førerretten.

Med henblik på at forenkle sagsbehandlingen i færdselsstraffesager indebærer loven herudover en udvidelse af adgangen til udenretlig afgørelse af sager, som giver anledning til betinget førerretsfrakendelse, hvis den sigtede erkender sig skyldig og anerkender, at førerretten skal frakendes den pågældende. Udvidelsen omfatter kun de "typetilfælde" vedrørende færdselslovens § 125, stk. 1, nr. 1, hvor der er fast retspraksis for betinget frakendelse af førerretten (eller kørselsforbud), og hvor politi og anklage¬myndighed skønner, at der er et sikkert grundlag for betinget frakendelse (eller kørselsforbud).

Loven indebærer i øvrigt, at domsmænd fremover ikke skal medvirke i sager om kørsel uden at have erhvervet førerret.

Loven trådte i kraft den 1. juli 2010. Visse dele af loven træder dog først i kraft den 1. oktober 2010, mens det er overladt til justitsministeren at fastsætte tidspunktet for alkolåsordningens ikrafttræden.

Loven er tilgængelig i sin helhed på:

www.retsinformation.dk/_GETDOC_/ACCN/A20100071630-regl

I ønskes en god sommer herfra Kørekort Xperten i Odense :)
Krekort Xperten, Kreskole i Odense Krekort Xperten, Kreskole i Odense
 
Hunderupvej 74 - 5000 Odense C - Tlf. 72161716